BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH DỰ ÁN

 

Dưới đây là danh sách tổng hợp các dự án mà KT IE & C đã thực hiện

.
.
.
.

Tobet88

Mekong Smart City Dự Án Mekong Smart City Mekong Smart City Nova land Mekong Dragon Town Blue Dragon Town Midtown The Peak Celesta Heights Dự Án Dragon Town Dragon Town Dragon Town Hồng Ngự Dragon Town Nova